امید است با استفاده از این وبلاگ ما را راهنمائی فرمائید
 

تعریف یاد گیری فعال

يادگيري فعال عبارتست از : توانايي يادگيري بيشترين مطالب در كمترين زمان ، به خاطر سپاري هميشگي و به خاطر آوري راحت و كامل مطالب ، همراه با فعالیت .

یادگیری دارای ویژگیهای مشخصی می باشد.

1.یادگیری ممکن است به تغییر در رفتار منتهی شود.
2.یادگیری دراثر تمرین یا تجربه صورت می گیرد.
3.یادگیری یک تغییر نسبتا" دائمی می باشد این ویژگی شامل تغییرات موقتی دررفتار نمی
گرددمانند تغییراتی که به وسیله ی انگیزشهای مفرط به وجود می آیدموقعی که یادمی گیرد که دوچرخه سواری کنید این یک تغییر نسبتا"دائمی می باشد.
4.یادگیری مستقیما" قابل مشاهده نیست از همین رو تفاوتهای قطعی بین یادگیری وعملکرد وجوددارد.
یادگیری تنها یکی از متغیرهای فراوانی است که برعملکرد تأثیر می گذارد علیرغم تفاوتهای بین یادگیری وعملکرد ،تنها را ه مطالعه ی یادگیری استفاده از برخی رفتارهای قابل مشاهده می باشد.  

یادگیری فقط در مدرسه نیست در همه جا هست.

یادگیری ،مهارت خواندن نوشتن نیست بلکه یادگیری نظم و ترتیب در کارهاست.

مدارس باید به جای انتقال وانباشتن حقایق علمی به ذهن شاگردان ،به آنان چگونه فکر کردن ،چگونه یادگرفتن وچگونه زندگی کردن را بیاموزند. 

مدیریت کلاس : ایجاد نظم و ترتیب نیست بلکه برنامه ریزی هایی جهت اثر بخشی و کار آیی یادگیری در کلاس درس است. 

عوامل موثر در یادگیری:

1-آمادگی           2- انگیزه وهدف         3- تجارب گذشته فرد      4- شرایط ومحیط اموزشی

5- روش تدریس   6- تمرین وتکرار 

1- امادگی:

شاگرد باید از نظر روحی وجسمی عقلی وعاطفی رشد کافی کرده باشدتا بتواند به خوبی یادبگیردویادگیری زمانی برای او مفید است که از هرنظر آمادگی داشته باشددر غیر این صورت یادگیری برای او خسته کننده است.آمادگی افراد در زمینه های مختلف متفاوت است ممکن است فرد از نظر عقلی آماده باشد اما از نظر عاطفی نسبت به امر مورد نظر فاقد احساس مطبوع باشد؛مثل ترس از معلم، دلهره ،اضطراب وپریشانی فکر یادگیری رادر زمینه ی مورد نظر مختل میکند.هرچه فرد آمادگی بیشتری داشته باشد برای انجام دادن رفتار به محرک کمتری نیاز دارد؛مثلا"خنداندن یک انسان خوشحال بسیا رساده تر از خنداندن یک شخص غمگین است.پس تدریس وفعالیت معلم زمانی بیشترین تاثیررا دریادگیری دارد که شاگرد آمادگی لازم را از هر جهت داشته باشد. 

2- انگیزه وهدف:

انگیزش: عامل نیرو دهنده وهدایت کننده ونگهدارنده رفتار

راههای ایجاد انگیزه:

1ـ2آنچه را كه از ياد‌گيرند‌گان به عنوان هد‌ف آموزشي انتظار د‌اريد‌، د‌ر آغاز د‌رس د‌قيقاً به آنها بگوييد‌

2ـ2 د‌ر شرايط مقتضي از تشويق‌هاي كلامي استفاد‌ه كنيد‌. د‌ر بسياري از مواقع، تقويت ملموس به اند‌ازه

تشويق‌هاي كلامي معلم موثر نيست. استفاد‌ه از اظهاراتي چون «خوب» «عالي» و «مرحبا» پس از عملكرد‌  درست د‌انش‌آموز از تد‌ابير موثر انگيزش است.

3-2از آزمون‌ها و نمرات به عنوان وسيله‌اي براي ايجاد‌ انگيزش د‌ر ياد‌گيرند‌گان استفاد‌ه كنيد‌.

4-2از خاصيت برا نگيختگي مطالب مختلف استفاد‌ه كنيد‌ . 

5-2ـ مطالب آموزشي را از ساد‌ه به مشكل ارائه د‌هيد‌. 

3-تجارب گذشته فرد:
تجربه ها وآموخته های گذشته ی شاگرد (ساخت شناختی اوراتشکیل می دهند.آمادگی شاگرد تاحدودی تحت تاثبر تجارب گذشته ی اوست.فرد وقتی مفهومی را واقعا" می آموزد که پایه وریشه درتجارب گذشته اش داشته باشد اگر این ارتباط برقرار نشود یادگیری به معنای خاص خود صورت نخواهد گرفتبنابراین معلم باید فعالیتهای آموزشی خودرا براساس تجارب گذشته ی شاگردان ومتناسب با ساخت شناختی طراحی واجرا کندتوجه به این امر اساسی موفقیت در کارهای تربیتی است. 

4-محیط یادگیری:.
1-4-محیط عاطفی نیز د ریادگیری بسیار موثراست مثل رابطه بین معلم وشاگرد، رابطه شاگردان باهم،رابطه والدین با اولیا ی مدرسه.

2-4-محیط فیزیکی: مناسب بودن  محیط از نظر فیزیکی مثل نور ،هوا ،تجهیزات وامکانات آموزشی وسازماندهی کلاس وچیدمان صندلی: 

چیدمان صندلی در روش سنتی وتاثیر جایگاه روی میزان مشارکت دانش اموزان: 

یادگیری فعال مکمل یاددهی فعال است. 

5-روش تدریس:

1-5-آموزش با روش بحث گروهی:ترتیب نشستن افراد بصورت  دایره ای و گروهی و معلم باید مثل یکی از اعضا در جایی از دایره قرار گیرد. 

2-5-یادگیری اکتشافی یا آموزش اکتشافی یا آموزش پژوهشگری:

معلم مساله را بیان می کند و دانش آموز  را وا می دارد تا حل مساله را پیدا کتند  

3-5-آموزش یادگیری در حد تسلط:

میزان یادگیری = زمان صرف شده برای یادگیری /زمان مورد نیاز برای یادگیری

بیشتر بصورت فردی است ولی گروهی  هم انجام میشود. 

4-5-آموزش برنامه ای :

چون روشهای سنتی  یادگیرنده را به فعالیت وا نمی دارد پس پس این روش به وسیله اسکینر معرفی شد.اصول آن به شرح زیر است

1- ارایه مطالب در گامها یا مراحل کوچک

2- پاسخدهی آشکار یا شرکت  فعال یادگیرنده

3- تقویت فوری از راه در یافت بازخورد

4- سرعت شخصی یادگیرنده در جریان یادگیری 

6-5-دانش آموز محوری:

اصول بنیادی دانش آموز محوری:

ü      استفاده از تجربه های دانش آموزان سبب می شود که هدفهای آموزشی چهار چوبی منطقی داشته باشد.

ü      مشارکت دانش آموزان در تعیین محتوای آموزشی و ساز ماندهی فعالیتهای یادگیری ،میزان یادگیری آنها را بیشتر می کند.

ü      مشارکت دانش آموزان در تدوین برنامه درسی  یادگیری موضوع های درسی را تسهیل می کند.

نقش معلم در کلا سهای دانش آموز محور:

ü      لزوم شناخت فرد فرد دانش آموزان برای دستیابی  به منظور درک هدفها و استعداد های آنها

ü      لزوم کمک به دانش آموزان برای دستیابی به هدفها آموزشی  و رشد و شکوفایی  تواناییها و استعداد های آنها

ü      لزوم تنظیم دقیق فعالیتهای یادگیری دانش آموزان برای دستیابی به هدفهای آموزشی معلم علاوه بر مهارتهای لازم در روش سنتی  باید مهارت فردی و تربیتی و مهارتهای مربوط به برنامه ریزی درسی را داشته باشد. 

7-5- روش مبتنی بر مساله

1-در آغاز:مساله ای در مورد درس روز بیان می شود دانش اموزان به گروههای کوچکتر تقسیم می شوند تا در این گروهها بر طبق دانش های خود  مسا له را حل کنند.

2- در طول جلسه: در مورد مساله سوالاتی پرسیده می شود تا دانش اموزان را بر حل مساله رهنمون کند دانش آموزان ای سوالها را اگر راحت بودبه صورت فردی اگر نیاز به مشارکت داشت به صورت گروهی  حل می کنند .

3- در جلسه بعد:دانش آموزان موضوعات یادگیری مطرح شده را مورد بررسی قرار می د هند و از آنها خلاصه تهیه می کنندو اها را به مفاهیم قبلی ربط می دهند.

4- ارزشیابی :بصورت  خود ارزیابی و ارزیابی از طریق هم کلاسی هاست ارزشیابی رسمی در حل مساله ومیزان دانش لازم  برای حل آن است. 

8-5- روش مشارکتی:

بصورت گروهی است همه اعضا مهم است کار هر کس منحصر است.و دانش اموزان به مشارکت در تعیین هدفها و وظایف تقسیم عادلانه کار ومسئولیتها ترغیب می شوند.

دستاورد چنین عملکردی  به عنوان موفقییت گروهی مبتنی بر عملکرد چندین دانش اموز است.

خلاقیت وابتکار عمل و کار با دانش قبلی و ارزشیابی از جمله وظایف دانش اموزان است.

9-5- رقابتی :

غالبترین روش در مدارس ماست از نوع نظام  ارزشیابی استفاده می شود که هر دانش اموز با دانش اموز دیگر مقایسه می شود دانش اموز ترغیب می شود که بهتر درس بخواند در این حالت دانش آموزان بصورت اختیاری به تنهایی یا در گروههای کوچک تقسیم می شوند بر روی موضوعات گونا گون کار می کنندو میکوشند بر اساس معیارهای کلاسی  خود را بهحد فابل فبول برسانند.

معلم آغازگر و راهنمای موضوعات درسی است.سرعت انجام تکالیف را معلم بر اساس سطح توانایی دانش اموز متوسط تعیین می کند. 

ارزشیابی چون به دست معلم است  باید به نکات زیر توجه کند:

مزایا:
الف) کمک به شاگردان
• میزان توقع یادگیری در دانش آموزان رااندازه گیری میکند.
• توانایی دانش آموزان را در خود ارزیابی افزایش می دهد.
• میزان وکیفیت یادگیری را در شاگردان بالا می برد.
• انگیزه ی لازم را برای یادگیری در درانش آموزان افزایش می دهد.
ب)کمک به معلم

·        اگرشاگردان به خوبی متوجه شوند که هدف از ارزیابی بالا بردن کیفیت یادگیری است هم مشارکت بیشتری خواهند کردوهم انگیزه ی بیشتری برای یادگیری درآنها به وجود خواهدآمد.
• پیشنهادات باید بدون ذکرنام شاگردان باشدومعلم نباید به این ارزیابیها نمره بدهد.
• نشان می دهد که چه مطلبی را با چه مهارتی باید تدریس کرد.
• نحوه اندازه گیری میزان یادگیری فراگیران رامشخص می کند.
• به افزایش یادگیری در شاگردان کمک می کند

10-5- انفرادی:

معلم منبع اطلاعات است و باید دانش اموزان ارز او پیروی کنند تمرینهای تکراری را بپذیرند معلم پیشرفت انا ن را بررسی می کند و انها را به فعالیت بیشتر سوق می دهد دانش آموز تکالیف را به تنهایی انجام میدهد  هدف این الگو این است که دانش اموز مطالب را بطور کامل یاد گیرد.

 

6- تمرین وتکرار : :

تاثیر تمرین در فرایندیادگیری وحیطه های مختلف آن خصوصا"در حیطه روانی –حرکتی انکار ناپذیر است.(کار نیکو کردن از پر کردن است) مانند بازی روی یخ یا رانندگی که فقط درنتیجه تمرین وتکرار یادگرفته می شوند.اما این نکته راباید در نظر گرفت که کیفیت اجرای تمرین ،مقدار وزمان آن نقش بسیار مهمی در تثبیت یا عدم تثبیت رفتاردارد. چنانکه آزمایشهای متعدد نشان داده است که اجرای تمین در زمان غیر متمرکز اثر یادگیری بیشتری نسبت به اجرای تمرین در زکمان متمرکز داردمثلا"شاگرد موضوع مورد یادگیری را در دوتمرین 20 دقیقه ای ،زودتر از یک تمرین 40 دقیقه ای یادمی گیرد.
شرایط تکرار وتمرین:منظم ومرتب .طول دوره های آن مناسب باشد. در شرایط واقعی وطبیعی انجام گیرد. باید بلافاصله از نتیجه تمرین وکارکرد خود مطلع شود.نباید بیش از حد طولانی وخسته کننده باشد.

سبکهای یاد گیری:دانش آموزان دارای سبکهای مختلف یادگیری هستند این سبکها بر یادگیری و پیشرفت آنان تاثیر می گذارد لازم است معلمان از چگونگی و انواع ان آگاه باشند سبک یادگیری به چگونگی یادگیری اشاره دارد نه به تواناییهای فرد.

1-سبکهای یادگیری شناختی:روشی که شخص موضوع را درک می کند یا به خاطر می سپارد و مسائل را حل می کند.

2-سبکهای یادگیری عاطفی :ویژگیهای شخص مانند پشتکار وتنها کار کردن و گروهی کار کردن

-سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی:واکنش فرد به فیزیک مثل شب یا روز مطالعه کردن یا با دانش آموزان درس می خواند یا به تنهایی.3

چگونگی برخورد معلم با یادگیرندگان سبکهای مختلف: تفاوتهای فردی را از یاد نبرد و به دانَش آموزان اجازه دهد تا در تکالیف متفاوت سبکهای مناسب به کار برند.

مهارتها وراهبردهای یادگیری

1-نطام یاد(نظریه خبر پردازی)       2- راهبردهای شناخت     3-راهبرهای به یادسپاری

4-پس ختام یا  SQ4R     5-مردر       6-آموزش دو جانبه     7-مطاله مشارکتی

8-پرسیدن دو جانبه    9-خواندن اجمالی         10-تند خوانی    11-عبارت خوانی     G5-12   

    ۱۳-  دقیق خواندن وخواندن تجسسی و انتقادی و...

نظام یاد:در این نظریه فرآیند های یادگیری و یادسپاری ویادآوری در ارتباط با یکدیگر بررسی می شود انسان را شنبیه کامپیوتر دانسته  و حافظه های آن را با انسان مقایسه کرده

 1-حافظه حسی: نخستین مرحله یادگیری و یاد سپاری –نسخه دقیق از اطلاعات

2-حافظه کوتاه مدت:مثل شماره تلفنی که از دفتر می خوانیم تا آنرا بگیریم اگر چند بار تکرار شود در این حافظه می ماند با استفاده از تقطیع و رمز گردانی تکرار شود در ذهن می ماند.

3- حافظه دراز مدت:اطلاعاتی وارد این حافظه شد اصلا ازبین نمیرود.

4-یادآوری وفراموشی:ناتوانی ما در یاداوری اطلاعات از حافظه دراز مدت.

 1-4-فراموشی از حافظه حسی  : بی توجهی

 : بر اثر جانشینی اطلاعات  جدبد  روی اطلاعات قبلی - رد یاد یا رد حافظه     2-4-فراموشی از حافظه کوتاه مدت 

         :وا پس زدن –سرکوب –تداخل-مشکلات بازیابی        3-4- فراموشی ازحافظه دراز مدت

از این مدل در روش ج5 استفاده می شود. 

راهبردهای به یاد سپاری 

1-حفظ طوطی وار:بخش بخش کردن –مطالعه با فاصله- برای جلوگیری از تداخل  رعایت توالی مناسب مطالب و پر آموزی 

2-معنی دار کردن مطلب: استفاده از واسطه ها- پیش سازماندهنده ها – سازمان دادن مطالب 

3-تدابیر یادیار:  تصویر سازی ذهنی –مکانها –کلمه کلیدی 

پس ختا م:

1-خواندن اجمالی     2-سوال کردن    3-خواندن     4-فکر     5-از حفط گفتن   6-مرور کردن

مردر

1-حال وهوا       2-درک وفهم            3-یادآوری       4-کشف وهضم

5- بسط وگسترش        6- مرور و پاسخ

 راهبردهای شناخت و فرا شناخت  :

روشها و مهارتهایی که گذر اطلاعات را از حافظه و ذخیره آن در حافطه دراز مدت سریعتر می کند. به آنها روشها و مهارتهای یادگیری شناحت یا راهبردهای شناخت و فرا شناخت گو یند.

شناخت : یادگیری و دانستن

فرا شناخت:آگاهی یاد گیرنده از چگونگی یادگیری خود او –شناخت شناخت

فرا شناخت : 1- آگاهی فرد از فعالیتها یا فرآیندهای شناختی خودش

2- روشهای مورد استفاده او برای تنظیم و کنترل فرآیند های شناختی اش

راهبردهای شناخت:همان راههای کسب دانش است

راهبرهای فرا شناخت: راه های هدایت و نظارت  به راهبردهای شناخت

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۴ بهمن۱۳۸۸ساعت ۱۰:۵۷ قبل از ظهر  توسط یعقوبی  |