امید است با استفاده از این وبلاگ ما را راهنمائی فرمائید
۱- در هنر سوزن دوزی از کدامیک از پارچه های زیر نمی توان استفاده کرد؟

الف- نازک                ب- بسیار نازک                 ج- متوسط                د- بسیار ضخیم

2- در هنر گلدوزی کدامیک مهمترین نقش را دارند؟

الف- نخ و پارچه            ب- میز نور و پارچه               ج- کارگاه و نخ              د- متر و کاغذ

3- کاربرد سوزن در سوزن دوزی و خیاطی به کدام عامل بستگی دارد؟

الف- ضخامت پارچه             ب- نخ                ج- کارگاه               د- الف و ب

4- کدامیک از وسایل زیر جزء وسایل کار گلدوزی نیست؟

الف- نخ و سوزن            ب- پارچه و کارگاه              ج- نقشه و کاربن           د- کاموا

5- برای گلدوزی روی پارچه های درشت بافت مثل پارچه های پشمی ضخیم از چه سوزنی استفاده میشود؟

                                  الف- کرول                ب- چنایل                    ج- تپستری             د- رفو

6- برای گلدوزی روی پارچه های کشبافت و کنفی از چه سوزنی استفاده می شود؟

                                  الف- کرول                ب- چنایل                    ج- تپستری             د- رفو

7- نام دیگر سوزن رفو چیست؟

الف- کرول                ب- چنایل                    ج- تپستری             د- دارنینگ      

8- کدامیک از سوزن های زیر طول بلندی دارد و بیشتر در کارهایی که دوخت درشت دارند استفاده میشود؟

                                  الف- کرول                ب- چنایل                    ج- تپستری             د- رفو

9- کدام سوزن برای ما به نام سوزن گوبلن معروف می باشد؟

                                  الف- کرول                ب- چنایل                    ج- تپستری             د- رفو

10- از کدام سوزن برای پر کردن سطح تور استفاده می شود؟

                                  الف- کرول                ب- چنایل                    ج- تپستری             د- رفو

11- سوزنی که به طور معمول برای خیاطی در دسترس است و دارای نوک بسیار تیزی است چه نام دارد؟

 الف- شارپ              ب- چنایل                    ج- تپستری             د- رفو 

12- کدامیک مربوط به سوزن شارپ می باشد؟

الف- به طور معمول در خیاطی در دسترس است

ب- از آن برای پر کردن تور استفاده می شود

ج- برای دوخت کاموا از آن استفاده می شود

د- برای پارچه های کشبافت و کنفی استفاده می شود

13- از سوزن تپستری برای کدام کار استفاده می شود؟

الف- پر کردن سطح تور                             ب- دوخت پارچه های کشباف

ج- به طور معمول در خیاطی                       د- همۀ موارد

14- انگشتانه به چه جنس هایی وجود دارد؟

                           الف- فلزی              ب- پلاستیکی               ج- چرمی              د- همۀ موارد

15- کدام جنس انگشتانه بهتر است؟

                           الف- فلزی              ب- پلاستیکی               ج- چرمی              د- همۀ موارد

16- اندازۀ انگشتانه باید با کدام انگشت دست متناسب باشد؟

الف- شست           ب- سوم                   ج- اشاره                 د- کوچک

17- کدام نخ تابدار و براق است و برای بافت حاشیه های قلاب بافی مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف- عمامه               ب- ابریشم                  ج- پشم                  د- دمسه

18- برای دوخت انواع حاشیه دوزی و کروشه (بافت قلاب) کدام نخ به کار میرود؟

                            الف- عمامه               ب- ابریشم                  ج- پشم                  د- دمسه

19- کدام نخ به رنگ های طلایی و نقره ای به نام نقده و گلابتون تهیه می شود؟

الف- عمامه               ب- ابریشم                  ج- پشم               د- الیاف فلزی

20- کدام نخ شش لا بوده و از رنگ بندی های بسیار متنوع و ثبات رنگ خوبی برخوردار میباشد؟

                            الف- عمامه               ب- ابریشم                  ج- پشم                  د- دمسه

21- استفاده از کارگاه چه تأثیری در سوزن دوزی و گلدوزی دارد؟

الف- جلوگیری از جمع شدن و چروک در پارچه               ب- زیبا دیده شدن گلدوزی

ج- ثابت ماندن رنگ پارچه                                          د- ثابت ماندن رنگ نخ

22- در اصفهان و کرمان برای انتقال طرح از کدامیک استفاده می کنند؟

الف- پودر زغال               ب- پودر رنگین              ج- مدادسیاه                 د- رنگهای قلمکار

23- در کدام شهرها برای انتقال طرح از رنگهای قلمکار به همراه قالبهای آن استفاده میشود؟

الف- تهران                    ب- اصفهان                   ج- همدان                     د- شیراز

24- ازکدام دوخت معمولاً در دوخت برگها یا ساقه و یا پر کردن یک سطح استفاده میشود؟

            الف- شلال ساده            ب- شلال پیچ              ج- بخیۀ رومانی            د- گرۀ فرانسوی

25- کدامیک از دوختهای زیر پس از اتمام کار شباهت به قیطان تابیده پیدا میکند؟

            الف- شلال ساده            ب- شلال پیچ              ج- بخیۀ رومانی            د- گرۀ فرانسوی

26- برای پرکردن داخل گل ها و برگها از کدام دوخت می توان استفاده کرد؟

            الف- شلال ساده            ب- شلال پیچ              ج- بخیۀ رومانی            د- گرۀ فرانسوی

27- کدام دوخت بهترین نمونه برای دوخت گلبرگهای کوچک و گلهای وحشی است؟

الف- شلال ساده            ب- شلال پیچ              ج- گره فرانسوی           د- زنجیر تک قلاب

28- از کدام دوخت برای دوخت جادگمه استفاده می شود؟

الف- شلال ساده            ب- شلال پیچ              ج- گره فرانسوی           د- دندان موشی

29- برای لبه دوزی پوشاک و هم برای تزئین بصورت حاشیه از کدام دوخت استفاده میشود؟

 الف- شلال ساده            ب- شلال پیچ              ج- گره فرانسوی           د- زیگزاگ ساده

30- معمولی ترین نخی که در گلدوزی از آن استفاده می کنند کدام است؟

الف- دمسه                  ب- کلاف                     ج- عمامه                    د- قرقره

31- سوزن مخصوص تورهای درشت ، سوزن .............. است.

الف- کرول                    ب- تپستری                 ج- چنایل                     د- رفو

32- رنگ هایی که برای توپردوزی به کار می روند کدامند؟

الف- رنگ خیلی روشن             ب- روشن معمولی           ج- تیره            د- همۀ موارد

33- جاذبۀ تکه دوزی در چیست؟

الف- حالت رنگارنگی آن                                ب- در کوچکی و بزرگی تکه ها

ج- در جنس پارچۀ آن                                    د- همۀ موارد

34- تکه دوزی و چهل تکه دوزی بیشتر در دوخت کدامیک کاربرد دارد؟

الف- روتختی                 ب- کوسن               ج- لحاف                د- همۀ موارد

35- دوخت قطعات ریز و درشت و رنگارنگ پارچه های مختلف تعریف کدامیک می باشد؟

الف- تکه دوزی                  ب- سوزن دوزی                   ج- خیاطی              د- الف و ب

36- در تکه دوزی از کدام پارچه های زیر استفاده می شود؟

الف- ساده                       ب- گلدار                      ج- چهار خانه                د- همۀ موارد

37- در تکه دوزی کار کردن با کدام پارچه از دیگر پارچه ها آسان تر است؟

الف- پنبه ای                    ب- پشمی                  ج- ابریشمی                  د- ساتن

38- کدام بخیه نوعی بخیه ساده ولی ریز ( به حالت پس دوز ) است؟

الف- بخیۀ لغزنده                ب- بخیۀ رومانی              ج- گره رکوکو              د- گره فرانسوی

39- درکدام بخیه،اول بخیۀ ساده دوخته میشودبعد روی آن بارنگهای متٌضادحالت مارپیچ تزئین میشود؟

الف- بخیۀ لغزنده               ب- بخیۀ شلاقی              ج- بخیۀ ساده            د- گره فرانسوی

40- برای برجسته نشان دادن تکه دوزی از چه چیزی استفاده می شود؟

الف- اسفنج                    ب- نخ زیاد                     ج- نخ دمسه              د- پارچه

41- در کدام روش روی بخیه ها را قیطان گذاری می کنند؟

                        الف- معرٌق                   ب- نمدی                   ج- مرصٌعی                  د- ساده

42- پرده ای که از جنس ماهوت و متعلق به سدۀ 13 هجری قمری است و در موزۀ هنرهای تزئینی است به چه روشی دوخته شده است؟

                        الف- معرٌق                   ب- نمدی                   ج- مرصٌعی                  د- ساده

43- در روش معرٌق در دوختهای نفیس معمولاً قیطان ها را با کدام دوختها همراه می سازند؟

الف- نقده دوزی                  ب- گلابتون دوزی               ج- ده یک دوزی              د- ب و ج

44- نوعی دوخت که ازنخ روکشدار طلایی یا نقره ای است ودر دوختهای ده لا با بست دوخته میشود.

الف- نقده دوزی                  ب- گلابتون دوزی               ج- ده یک دوزی          د- تکه دوزی

45- نوعی دوخت است که با نخ روکشدار طلایی یا نقره ای به صورت زنجیره با قلاب دوخته میشود.

الف- نقده دوزی                  ب- گلابتون دوزی               ج- ده یک دوزی          د- تکه دوزی

46- چرا تکه دوزی با نمد را بسیار آسان میتوان اجرا کرد؟

الف- چون سائیده نمی شود                                     ب- چون ریش ریش نمی شود

ج- چون نیازی به برگرداندن کناره های آن نیست             د- همۀ موارد

47- درکدام روش هنرمند تکه دوز،اثر خودش رابا سنگ دوزی،زغره دوزی و منجوق دوزی همراه میکند؟

                        الف- معرٌق                   ب- نمدی                   ج- مرصٌعی                  د- ساده

48- در روش مرصٌعی از کدام هنرهای دیگر نیز استفاده می شود؟

الف- سنگ دوزی               ب- گلابتون دوزی                ج- نقده دوزی             د- همۀ موارد

49- لندره دوزی یا خاتمی دوزی امروزه به چه چیزی معروف است؟

الف- سوزن دوزی               ب- تکه دوزی                ج- منجوق دوزی              د- چهل تکه دوزی

50- کدامیک از وسایل تکه دوزی نمی باشد؟

الف- پارچه                       ب- الگو                        ج- سوزن                       د- کاموا

51- بهترین پارچه ها برای چهل تکه دوزی کدام پارچه ها هستند؟

الف- آنهایی که خاصیت کش سانی ندارند                      ب- آنهایی که فرسوده نیستند

ج- آنهایی که به سادگی تا می شوند                            د- همۀ موارد

52- از کدامیک از سوزن سنجاق های (ته گرد) در چهل تکه دوزی استفاده می شود؟

الف- سوزن سنجاق خیاطی                                ب- سوزن سنجاق برنزی توربافی

ج- سوزن سنجاقهای بسیار کوتاه و نازک                د- همۀ موارد

53- در چهل تکه دوزی برای نشانه گذاری سطح پارچه از کدامیک استفاده می شود؟

الف- مداد سفید خیاطی                 ب- خودکار             ج- روان نویس            د- همۀ موارد

54- کدامیک از خصوصیات یک میل بافتنی می باشد؟

الف- سبکی                  ب- بلندی                صیقلی و باریکی نوک آن            د- همۀ موارد

55- کدامیک از وسایل بافتنی نمی باشد؟

الف- کاموا                     ب- میل                      ج- قیچی                 د- پارچه

56- بیشتر کامواها بر چه اساسی مشخص می شوند؟

                           الف- تار                        ب- پود                        ج- ضخامت               د- رنگ

57- کلمۀ ........ به معنی شمارۀ نخ هایی است که برای تهیه کاموا به یکدیگر تابیده شده اند.

                           الف- تار                        ب- پود                        ج- ضخامت               د- رنگ

58- برای بافت ژاکت، پولیور از کدام کامواها استفاده می شود؟

الف- نرم                      ب- ظریف                    ج- متوسط                 د- ضخیم

59- از کامواهای ضخیم و ضخیم تر برای بافت چه چیزی استفاده می شود؟

الف- لباس کودکان              ب- ژاکت                ج- پولیور                   د- ب و ج

60- از کامواهای متوسط برای بافت چه چیزی استفاده می شود؟

                       الف- لباس کودکان              ب- ژاکت                ج- پولیور                   د- روتختی

61- از کامواهای ظریف و نرم برای بافت کدامیک استفاده می شود؟

                       الف- لباس کودکان              ب- ژاکت                ج- پولیور                   د- روتختی

62- برای لباس کودکان از کدام کامواها استفاده می شود؟

الف- نرم و ظریف                ب- متوسط              ج- ضخیم                 د- ضخیم تر

63- کدام کاموا یکی از اعجاز های طبیعت است و از آن برای تهیۀ پوشاک استفاده میشود؟

الف- ابریشم                    ب- پشم                  ج- موهر                  د- نخ های پنبه ای

64- کدامیک از خصوصیات کاموای پشمی می باشد؟

الف- راحت بافته میشود                                  ب- دوام زیادی دارد

ج- گرمتر از الیاف مصنوعی است                       د- همۀ موارد

65- کدامیک از خصوصیات کاموای پشمی نمی باشد؟

الف- راحت بافته میشود                                  ب- دوام زیادی دارد

ج- گرمتر از الیاف مصنوعی است                       د- براحتی شسته نمی شود

66- هنگام شستن پشم با چه چیزی حالت نمدی به خود می گیرد؟

الف- آب سرد و صابون              ب- آب سرد            ج- آب گرم و صابون           د- آب ولرم

67- شستن کدامیک از کامواها با آب گرم و صابون حالت نمدی به آن می دهد؟

             الف- ابریشم                    ب- پشم                  ج- موهر                  د- نخ های پنبه ای

68- کدامیک از کامواهای زیر موقع سوختن تولید بوی پر یا شاخ می کند؟

             الف- ابریشم                    ب- پشم                  ج- موهر                  د- نخ های پنبه ای

69- کدام کاموا موقع سوختن، خاکستر از خود بر جای می گذارد و با انگشت کاملاً پودر میشود؟

             الف- ابریشم                    ب- پشم                  ج- موهر                  د- نخ های پنبه ای

70- کدام کاموا از پشم نوعی بز به نام آنغوره تهیه می شود؟

             الف- ابریشم                    ب- پشم                  ج- موهر                  د- نخ های پنبه ای

71- کدام کاموا از نخ پیلۀ کرم ابریشم که بعضی اوقات تا 6 هزار متر طول دارد تهیه می شود؟

             الف- ابریشم                    ب- پشم                  ج- موهر                  د- نخ های پنبه ای

72- چرا در موقع استفاده از ابریشم برای جلوه دادن ، آنرا با الیاف نخی مخلوط می کنند؟

الف- چون گران است                                       ب- چون نازک است

ج- چون ضخامت کمی دارد                                ج- چون استحکام کمی دارد

73- برای بافتن لباس های تابستانی از کدام کاموا استفاده می شود؟

             الف- ابریشم                    ب- پشم                  ج- موهر                  د- نخ های پنبه ای

74- کدام کاموا معمولاً بیشتر در دسترس است؟

             الف- ابریشم                    ب- پشم                  ج- موهر                  د- نخ های پنبه ای

75- کدامیک از خصوصیات کامواهای مصنوعی نمی باشد؟

الف- به سرعت خشک نمی شوند                     ب- خیلی بادوام اند

ج- به خوبی شسته میشوند                         د- موقع شستشو شکل خود را از دست نمی دهند

76- کدامیک از خصوصیات کامواهای مصنوعی می باشد؟

الف- به سرعت خشک می شوند                     ب- خیلی بادوام اند

ج- به خوبی شسته میشوند                            د- همۀ موارد

77- در قدیم میل بافتنی را از چه چیزی درست می کردند؟

الف- عاج فیل                 ب- استخوان                ج- برنز               د- همۀ موارد

78- امروزه میل بافتنی را از چه چیزی می سازند؟

الف- عاج فیل                 ب- استخوان            ج- کائوچو               د- پلاستیک

79- برای بافتن لبه های بافتنی که از دوام بیشتری برخوردار باشد با کدام کاموا سر می اندازند؟

الف- یک لا                    ب- دو لا                  ج- سه لا                د- چهار لا

80- کدام بافت در بیشتر مدل ها قابل استفاده است؟

                            الف- زیر                       ب- رو                     ج- ساده                 د- کشباف

81- به نخی که دور میل گرفته می شود ............. می گویند.

الف- ژته                      ب- تور                ج- بافت زیر                    د- بافت رو

82- این علامت          در بافتنی نشانۀ چیست؟

الف- یک دانۀ راست          ب- یک دانۀ چپ               ج- یک دانۀ حاشیه            د- یک دانۀ ژته

83- این علامت          در بافتنی نشانۀ چیست؟

الف- یک دانۀ راست          ب- یک دانۀ چپ               ج- یک دانۀ حاشیه            د- یک دانۀ ژته

84- این علامت           در بافتنی نشانۀ چیست؟

          الف- دو دانه را با هم از زیر یکی کنید                       ب- دو دانه را از رو  با هم یکی کنید

ج- یک دانه زیر                                                    د- یک دانه رو

85- این علامت              در بافتنی نشانۀ چیست؟

          الف- دو دانه را با هم از زیر یکی کنید                       ب- دو دانه را از رو  با هم یکی کنید

ج- سه دانه را از زیر با هم یکی کنید                           ج- یک دانه از زیر

86- این علامت             در بافتنی نشانۀ چیست؟

الف- سه دانه را از زیر با هم یکی کنید                           الف- سه دانه را از رو با هم یکی کنید       

ج- یک دانه از زیر                                                     د- یک دانه از رو

87- این علامت       در بافتنی نشانۀ چیست؟

الف- یک دانۀ راست          ب- یک دانۀ چپ               ج- یک دانۀ حاشیه            د- یک دانۀ ژته

88- این علامت       در بافتنی نشانۀ چیست؟

                        الف- یک دانه و یک ژته را با هم از زیر ببافید                          ب- یک دانۀ ژته

ج- یک دانه از زیر                                                            د- یک دانه از رو  

89- این علامت + در بافتنی نشانۀ چیست؟

  الف- یک دانۀ راست          ب- یک دانۀ چپ               ج- یک دانۀ حاشیه            د- یک دانۀ ژته

90- کدام بافت بیشتر برای حاشیه و سرآستین ها به کار می رود؟

                            الف- زیر                       ب- رو                     ج- ساده                 د- کشباف

91- انواع میل های بافتنی از شمارۀ ........... است.

الف- 7 -1              ب- 10 – 1            ج- 12 – 1             د- 14 – 1

92- جهت بافت محکم در مچ و آستین و لبه های جوراب از ........... استفاده می شود؟

الف- کاموای یک لا             ب- کاموای دو لا            ج- کاموای سه لا          د- کاموای چهار لا

93- کدامیک از وسایل زیر در بافتنی مهم نمی باشد؟

الف- پارچه                       ب- کاموا                      ج- میل                    د- ب و ج

94- مهمترین وسیله در قلاب بافی کدام است؟

الف- نخ                 ب- سوزن                 ج- قلاب                  د- قیچی

95- علامت × در قلاب بافی نشانۀ چیست؟

                الف- پایۀ کوتاه              ب- پایۀ بلند                 ج- پایۀ دوتایی                د- ب و ج

96- علامت       در  قلاب بافی نشانۀ چیست؟

                الف- پایۀ کوتاه              ب- پایۀ بلند                 ج- پایۀ دوتایی                د- ب و ج

97- بافت به صورت گرد در قلاب بافی در کدامیک به کار می رود؟

الف- روتختی                ب- لیف                  ج- دستگیره                د- ب و ج

98- به این علامت                  در قلاب بافی چه می گویند؟

الف- زنجیره                ب- ژته                 ج- پایۀ کوتاه                د- پایۀ بلند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت ۹:۳۶ قبل از ظهر  توسط یعقوبی  |